06-46767714 info@derijkmassage.nl

Privacy regels

Privacy regels

De Rijk Massage beschikt over een afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw masseur een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een elektronisch dossier. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

 

Uiteraard gaat de Rijk Massage zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en hanteert daarbij de volgende regels:

Uitsluitend indien daarvoor uw schriftelijke toestemming is verleend worden patiëntgegevens aan derden verstrekt (huisarts, specialisten, e.d.).

Er wordt uitsluitend door de behandelaar gerapporteerd aan de verwijzend specialist of huisarts. Indien u middels de masseur onder behandeling bent wordt er na uw mondelinge/schriftelijke toestemming gerapporteerd aan uw huisarts.

Behalve de masseur die u behandelt heeft verder geen andere personen toegang tot de patiëntgegevens die opgenomen zijn in uw dossier en heeft hier over een geheimhoudingsplicht.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Als u een afschrift wenst wordt daarvoor € 0,25 per pagina met een maximum van € 4,50 in rekening gebracht. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandeld masseur verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het elektronisch patiëntdossier opgeslagen.

Uw naam, adres- en verzekeringsgegevens zijn bij de Rijk Massage bekend en beschikbaar. Uw behandeld masseur zal zorg dragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden.
De masseur vergrendeld de computer indien zij de behandelkamer verlaat.

Het is de patiënt en de bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de masseur te bedienen.

De paramedische verwijzingen worden 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard in een afgesloten ruimte.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Hierbij hoop de Rijk Massage u voldoende te hebben geinformeerd.